< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

13.05
2011
Acció Social.

En aquest apartat s’evidencien l’heterogeneïtat del col•lectiu juvenil i la gran presència de situacions properes a l’exclusió social.
L’àmbit migratori, es un punt important, sobretot en molts punts de la nostra ciutat, que s’han d’evitar el anomenats guetos.
La situació de les persones d’orientació sexual lesbiana, gai, transsexual o bisexual, cal esmentar que, malgrat que en els darrers anys s’ha arribat a una equiparació legal amb les persones heterosexuals, encara queda un gran camí per tal d’arribar a la mateixa igualtat de tracte i percepció.
I per últim les persones amb discapacitats mentals, sensorials i/o físiques

Els objectius generals, son: el treballar perquè es centrin els esforços dels col•lectius que, actualment, encara no gaudeixen totalment dels seus drets, com són les persones nouvingudes.
Continuar posant èmfasi en el reconeixement de tots els drets i oportunitats per a totes les persones discriminades per motius d’orientació sexual.
Seguir treballant per la inclusió del col•lectiu de les persones discapacitades en tots els àmbits.

A línies generals, les nostres propostes son: Fomentar la igualtat de les persones immigrades joves de la nostre ciutat.
Treballar per tal que els i les joves que no mostren lliurement la seva sexualitat.
Treballar per aplicar mesures de prevenció.
Facilitar mesures pal•liatives de prevenció dels col•lectius de risc.

Pel que fa l’àmbit migratori.
Vetllarem perquè el català sigui la llengua d’acollida de les persones immigrants.
Farem pedagogia per evitar estereotips i tòpics que envolten els nouvinguts.
Impulsarem polítiques d’inclusió adreçades al jovent nouvingut, amb especial atenció a les dones joves immigrants.

Pel que fa l’àmbit LGTB.
Farem pedagogia per fer possible el respecte a l’orientació sexual de les persones.
Fomentarem una lluita contra la discriminació i per la igualació de drets amb especial atenció al món educatiu.
Garantirem el suport i assistència als adolescents en conflicte amb la família per la seva orientació sexual.

I per últim pel que fa l’àmbit discapacitats mentals, sensorials i/o físiques.
Adaptarem tots els locals i centres públics per tal de permetre l’accés del col•lectiu.
Farem pedagogia sobre el què són les malalties mentals i/o discapacitats sensorials.
Disminuirem el risc d’exclusió social del col•lectiu a les aules.
Recolzarem iniciatives publiques i privades que incloguin al col•lectiu en l’oci general.
Millorarem, incrementarem i potenciarem la formació i la qualitat de les condicions laborals dels i les joves que dediquen el seu temps en millorar la qualitat de vida del col•lectiu (persones vetlladors, monitors...).

I tu també, pots fer-ho possible...
I tu també
I tu també necessites ajuda !
I tu també et preocupa...
I tu també... pots...