Segueix-nos:

AVÍS LEGAL

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.jerc.cat són les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, organització inscrita al Registre de Partits Polítics, en data 14 de desembre de 1993, en el foli 12, tom III del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08029), al carrer Mallorca número 56, amb CIF núm. G-60428976, telèfon 933107980, a/e: legal@jerc.cat.

Condicions d'ús del lloc web

Mitjançant l'acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, les Joventuts d’Esquerra Republicana es reserven la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a les Joventuts d’Esquerra Republicana mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a les Joventuts d’Esquerra Republicana o a tercers.
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de les Joventuts d’Esquerra Republicana, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de les Joventuts d’Esquerra Republicana, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
 • Les Joventuts d’Esquerra Republicana no garanteixen que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Condicions de registre d'usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el Registre d'Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d'usuari.

Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

L’usuari o usuària registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana es reserven el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Privadesa de les dades

Les Joventuts d’Esquerra Republicana es comprometen a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteixen que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i les Joventuts d’Esquerra Republicana es reservaran el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades de les Joventuts d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (http://www.jerc.cat/politicaprotecciodades).

Política de cookies (galetes)

Les Joventuts d’Esquerra Republicana utilitzen cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana, l’usuari consent l'ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies de les Joventuts d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (http://www.jerc.cat/politicacookies).

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de les Joventuts d'Esquerra Republicana els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web jerc.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a les Joventuts d’Esquerra Republicana l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de les Joventuts d'Esquerra Republicana, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets

Les Joventuts d’Esquerra Republicana expliciten una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, les Joventuts d’Esquerra Republicana s'oposen expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de les Joventuts d'Esquerra Republicana. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació del lloc web jerc.cat o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a jerc.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
 • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a jerc.cat conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts del lloc web jerc.cat.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de les Joventuts d'Esquerra Republicana, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'entitat.
 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de les Joventuts d'Esquerra Republicana, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d'aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

Les Joventuts d’Esquerra Republicana no es responsabilitzen dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana no assumeixen cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana no garanteixen la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana no garanteixen que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries del lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de les Joventuts d’Esquerra Republicana.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana no subscriuen els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de les Joventuts d’Esquerra Republicana, i per tant, les Joventuts d’Esquerra Republicana queden excloses expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Les persones usuàries del lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, les Joventuts d’Esquerra Republicana no garanteixen cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts al lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de les Joventuts d’Esquerra Republicana. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web de les Joventuts d’Esquerra Republicana, l’usuari o usuària està atorgant a favor de les Joventuts d’Esquerra Republicana una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Les Joventuts d’Esquerra Republicana no subscriuen cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant les Joventuts d’Esquerra Republicana queden excloses expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web de les Joventuts d’Esquerra Republicana) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a les Joventuts d’Esquerra Republicana utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de les Joventuts d’Esquerra Republicana.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a les Joventuts d’Esquerra Republicana la llicència indicada en aquest apartat.

Quan les Joventuts d’Esquerra Republicana tinguin coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserven el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podran eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.