Segueix-nos:

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament són les Joventuts d’Esquerra Republicana, amb domicili a Barcelona (08029), al carrer Mallorca número 56, amb CIF núm. G-60428976, telèfon 933107980, a/e: dades@jerc.cat.

Les Joventuts d’Esquerra Republicana han nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: delegatpd@jerc.cat.

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones afiliades a les Joventuts d’Esquerra Republicana, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estiguin subjectes les Joventuts d’Esquerra Republicana.

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a les Joventuts d’Esquerra Republicana seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estiguin subjectes les Joventuts d’Esquerra Republicana.

Els talls de veu obtinguts mitjançant la gravació i monitorització de les trucades telefòniques rebudes a la centraleta de la seu nacional de les Joventuts d’Esquerra Republicana per raons de seguretat i millora en la qualitat del servei, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat en relació als avisos i amenaces que puguin comprometre la seguretat de les persones, així com la millora en la qualitat dels serveis d’informació prestats, i complir amb altres obligacions legals a les que estiguin subjectes les Joventuts d’Esquerra Republicana.

Les imatges obtingudes mitjançant els circuits de TV de les Joventuts d’Esquerra Republicana per raons de seguretat, seran tractades amb la finalitat de controlar la seguretat dels accessos, sortides d’emergència i espais perimetrals de les instal·lacions de les Joventuts d’Esquerra Republicana en relació a les persones que puguin comprometre la seguretat de les persones i les instal·lacions, i complir amb altres obligacions legals a les que estiguin subjectes les Joventuts d’Esquerra Republicana.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a les Joventuts d’Esquerra Republicana es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb les Joventuts d’Esquerra Republicana, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a les Joventuts d’Esquerra Republicana el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme les Joventuts d’Esquerra Republicana té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per les Joventuts d’Esquerra Republicana legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, les Joventuts d’Esquerra Republicana estan legitimades pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals estan subjectes, entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a les Joventuts d’Esquerra Republicana podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de les Joventuts d’Esquerra Republicana: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a les Joventuts d’Esquerra Republicana siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que les Joventuts d’Esquerra Republicana té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que les Joventuts d’Esquerra Republicana deixin de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, les Joventuts d’Esquerra Republicana en facilitaran la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic delegatpd@jerc.cat o bé a l’adreça postal carrer Mallorca número 56 de Barcelona (08029). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracten les Joventuts d’Esquerra Republicana són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • Signar i lliurar la sol·licitud d’afiliació o vinculació.
 • Acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • Lliurar el currículum o signar el contracte laboral.